Runsbäcks byalag; skrivelse

Motorväg här???...

2015-11-25: Meddelas att Projektet " Förbifart Färjestaden över Runsbäck" är lagt på is! Miljoner tack för det! Att några fåtal boende intill väg 943 får hållas med "service-trafik" även i fortsättningen, är ingeting att jämföra med den skada som en förbifart genom Runsbäck skulle betyda - både genom förstörd arrondering (= värdelös jordbruksmark!), förstörd "promenadväg"  och försvårande av Färjestadens (Runsbäcksområdets) tätorts vidare utbredning! En Förbifart Färjestaden genom Runsbäck hade varit en katastrof för både  näringsiddkare (agrala, konstnärliga och övriga), motionärer och "promenerare"! Det tråkiga i sammanhanget är att det var C & dåvarande miljöchefen, som la grunden till Mörbylänga kommuns onödiga utlägg på ca. 20 miljoner skattekronor i utredningskostnader!! Tänk Bättre nästa gång!!! Ulf R.

 

OPINION MOT FÖRBIFART FÄRJESTADEN SÖDRA

Mörbylånga kommun har på eget initiativ avsatt ca 20 millioner kronor för att av allt att döma tillgodose ett par (”livgivande”?) företag på södra Öland, som i dagsläget uppenbarligen inte kan samsas om samma väg. Kommunen vill troligen villkorslöst ”offra” Eriksöres och Runsbäcks produktiva jordbruksmarker och tillgängligheten till dessa’, genom att bygga en ”motorväg” tvärs igenom våra ägor. För egen del skulle verkställande av grundförslag innebära att våra ägor (i minst 7 generation) delas snett igenom på kanske upp till fem ställen!! Tillgängligheten till övriga ägor skulle ytterligare försvåras om denna onödiga motorväg (”Gud hjälpe oss”) någon gång om ”hundra” år blev verklighet!

Som brukare av Runsbäcks norrgård (2:5), ser jag hela tiden hur viktigt det orörda Runsbäck med omnejd är för det rörliga friluftslivet för Färjestadens tätort: Sandåsgatan – Runsbäcks by – Järnvägsgatan använder väldigt många som motionsrunda och bil-promenad-väg! En vanlig dag i maj passerar över 120 fordon och 20 motionärer/ per timme T-korsningen utanför oss! Denna ”strövstig” vill Mörbylånga kommun med Trafikverkets hjälp villkorslöst bryta av på kanske minst tre ställen!

Samtidigt se vi hur ”samhället ”allt mer närmar sig byn. Runsbäck 2:4 har snart avyttrat hela sin mark för bostadsändamål. (Igel-kärr, Torvgårdshorvan [omr. öster om Stekelvägen] ). Och snart - inom 30 år - har vi säkert privatbostäder/villakvarter ända fram till bykärnan… ?

Historik:

Redan på 1930-talet planerades förbifart mot Mörbylånga. Det var västra vägen via Färjestadens hamn och tågstation anlades. Meningen var att man ville att vägen skulle gå rakt igenom Runsbäcks by – vår ladugård! - men man kom aldrig längre än till (nuvarande) Svenssons gård, strax före runssbäckskrysset (där jag håller till). Kriget satte stopp förfortsättningen. I slutet av 1950-talet byggdes Mörbylångavägen (943) som ett bättre alternativ än 1930-talets. Många berättelser om hur och varför vägen ligger där den nu är finns att inhämta hos byns äldre medborgare! Ledord: ”Brännvin”!

På 1960-talet såg vi en stor inflyttning av sommarboende i det vi idag kallar Runsbäcksområdet. En förbifart Färjestaden planerades norrut rakt förbi runsbäckskurvan mot det som idag är Granitvägen – Äppelvägen – Åkervägen! Avsatt markområde finns fortfarande kvar i gällande plan, men är nedgraderat till gc-väg-område.

Nu har alltså Kommunen för minst fjärde gången offrat skattemedel och enskildas umbäranden för att tillgodose f.d. tjänstemän och ”livgivande” (?) företag, med konsekvens att ett flertal jordbruksföretag, riskerar att bli värdelösa! OK? Vill verkligen färjestadensborna se en motorväg korsa sitt promenadstråk på minst 4 platser? Är det OK att kommunen offrar 20 M kr för enskilda företags välbefinnande före barn- och äldreomsorg?

Vill Du veta mer? Kontakta gärna mig eller någon bybo och läs noga igenom Runsbäcks byalags gemensamma skrivelse nedan!

se även http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Kalmar/Vag-136-forbi-Farjestaden/

 

 

 

 

 

 

 

Skrivelse:

Runsbäcks byalag har till Trafikverket lämnat in nedan skrivelse med 34 (trettiofyra) samtyckanden:

 

 

 

 

Trafikverket

 

551 91 JÖNKÖPING

 

 

Dnr TRV 2011/32491

 

Runsbäcks byalag har tagit del av föreliggande planer på anläggande av ny förbifart förbi Färjestaden/Skogsby och har följande synpunkter.

 

En väg med föreslagen sträckning skulle i stor utsträckning försvåra möjligheterna till jordbruk i Runsbäcks by. Stora arealer god jordbruksmark skulle gå till spillo i tider när närodlat poängteras. Detta gäller oavsett vilket alternativ, som skulle bli aktuellt. I stort sett alla gårdar skulle få sina åkrar förstörda av en väg som sneddar fälten. Endast små ”snibbiga” åkrar skulle återstå. Dessutom skulle passagen av vägen försvåra möjligheterna att bruka återstående bitar, samt i vissa fall att nå tätorten. Föreslagen väg skulle alltså omöjliggöra eller i varje fall i stor utsträckning försvåra intentionen om att bevara byns lantbrukskaraktär. Att återstående åkerbitar brukas är enligt förslaget viktigt ur miljösynpunkt och för att hålla landskapet öppet, men detta blir troligtvis inte möjligt om återstående jordbitar blir för små.

 

Föreslagen väg passerar nära befintlig bebyggelse på flera ställen. De boende skulle utsättas för ett icke oväsentligt buller och andra olägenheter. Ett syfte med föreslagen väg är att förbättra boendemiljön i Färjestaden och Skogsby. Förslaget medför att andra grupper utsätts för stora olägenheter i stället. En 2-1-väg med 100 km hastighet medför mycket mera buller än en väg med hastighet 30-50 km, som gäller genom Färjestaden. Att göra bullervallar eller plantera växtlighet som bullerskydd medför också att ytterligare mark behöver tas i anspråk.

 

Det kan inte vara lämpligt att anlägga en väg där ett stort antal passager för lantbruksmaskiner måste bli nödvändig, eftersom gårdarna i byn skulle komma att ha ägor på båda sidor om vägen i båda altenativen. I förslaget talas om att markbyte skulle vara möjligt men vi undrar då – vem ska man byta med? Skulle det vara mellan de olika byarna då? Det talas också om planskilda korsningar och parallellvägar för att lösa problemen. Detta tar plats. Blir det överhuvudtaget någon brukningsbar åkermark kvar?

 

I området förekommer ett rörligt friluftsliv i stor omfattning. Befintliga bilvägar och gärdesvägar används i stor utsträckning av boende i södra Färjestaden som motionsstråk för promenader, hundrastning och cykelturer. Om området skulle skäras igenom av en stor väg, skulle möjligheterna till detta försämras drastiskt och området skulle helt mista sin karaktär. Den fina livsmiljö, som alla idag värnar om, skulle helt förstöras med en stor väg rakt genom det vackra landskapet. I utredningen talas om fler cykelförbindelser i området. Detta tar också plats. Hur kul är det att cykla i ett

område bestående av vägar kors och tvärs, varav en mycket stor med bullrig miljö och stora avgasutsläpp?

 

Nuvarande genomfart genom Färjestaden ligger i kanten av samhället och berör i dagsläget inte särskilt många bostäder på nära håll. Dessutom fanns genomfartsvägen innan flertalet bostäder i Färjestaden byggdes. Alla visste därför förutsättningarna med

genomfartstrafik när husetableringar och inflyttningar skedde. All trafik åtminstone från Runsbäcksområdet och norrut kommer säkerligen att gå genom Färjestaden i vilket fall som helst. Gilla läget som det ser ut och bygg inte fler bostäder i omedelbar anslutning till genomfarten!

 

Om en förbifart förbi Skogsby blir verklighet kommer väg 136 att bli bra. Det skulle säkerligen också vara möjligt att ytterligare förbättra väg 136 från Skogsby och söderut åtminstone till Karlevi och därmed göra den attraktiv för personer som inte vill passera Färjestaden med alla dess rondeller på sin väg från södra Öland mot fastlandet eller tvärtom. Det finns förbindelser mellan väg 136 och väg 943 på flera ställen exempelvis Vickleby-Stora Frö och Bengtstorp-Mörbylånga.

 

Varför inte förbättra befintliga vägar i stället för att förstöra en hel by!

 

Man värnar om långbensgrodor och fladdermöss men struntar fullkomligt i att många människors livsmiljö helt förstörs och att flera familjer fråntas sin möjlighet till försörjning genom jordbruk!!

 

En förbifart för tung trafik från Mörbylånga industriområde förbi Mörbylånga kyrkby med styrning mot väg 136 och likaledes en förbifart vid Skogsby/Torslunda, skulle lösa många av problemen. Tung trafik som kommer från orter söder om Mörbylånga nyttjar redan idag väg 136 för sina transporter mot fastlandet och dessa företag skulle säkerligen uppskatta en förbättring av denna väg.

 

  • Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi bestämt att föreslagen förbifartsled i de delar den passerar Lundtorps/Runsbäcks/Eriksöres ägor helt och hållet slopas.
  • Vi yrkar vidare att möjligheter till förbättring av befintliga transportvägar från södra Öland mot fastlandet ordentligt undersöks i stället. Förutom förbättring av väg 136 skulle det säkerligen också vara möjligt att förbättra väg 943 genom breddning åtminstone från Stora Frö till Runsbäcks bys norra del.

 

Skrivelsen antagen vid möte i Runsbäck den 5 september 2012. Underskrifter bifogas på särskilt papper.

 

 

 

Kontaktperson i frågan är Elisabet Engqvist, Sparringgatan 1 B, 386 50 Mörbylånga, tfn 0485-406 21 eller 0708-406219, hälftenägare av fastigheten Runsbäck 7:21. Mail-adress: elisabet.engqvist@swipnet.se

 

Kommentarer

01.07.2014 18:09

Annica Qviberg

Fantastiskt bra skrivet!